Començam el projecte!

 • Cercau a partir de quina intensitat l’electricitat és perillosa per al cos humà (Perills de l’electricitat)
 • Cercau de quines maneres es poden obtenir energia elèctrica (centrals elèctriques).

 

 • Tria dos temes dels proposats a la presentació del projecte.
 • Fes deu preguntes i deu respostes per a cada tema.

Magnituds elèctriques i llei d’Ohm

Intensitat: és la quantitat d’electrons que passen en 1 s per un lloc concret del conductor.intensitatintensitat

Voltatge: és la força amb què el generador impulsa els electrons.

voltatge

Resistència: és la dificultat que oposen els materials al pas del corrent.

resistencia

LLEI D’OHM

llei d'Ohm

 • Resoleu els problemes següents:
 1. Si es munta un circuit amb una resistència de 1000 ohms i es vol que circuli un corrent de 0,2 A d’intensitat, quin voltatge tendrà el circuit?

 1. Si es munta un circuit amb una resistència de 250 ohm i una pila de 1,5 v, quina intensitat tendrà el circuit?

 1. Si es munta un circuit amb una bateria de 24 V i es vol que circuli un corrent de 0,8 A, quina resistència tendrà els circuits?

 • Explica les tres magnituds elèctriques i fes-ne una comparació amb una altra cosa (circuit hidràulic/carretera amb cotxes)
 • Cerca a partir de quina intensitat el pas del corrent elèctric pel cos humà és perillós.

RECUPERACIÓ D’AVALUACIONS PENDENTS

S’atraca el final de curs. Els alumnes que tenguin alguna avaluació pendent, l’han de recuperar. Per recuperar-la s’ha de:

 • Fer la tasca següent
 • Aprovar un examen de recuperació basat en la tasca feta (posau-vos en contacte amb la professora per posar la data de l’examen)

PRIMERA AVALUACIÓ:  TASCA 1a AVALUACIÓ

SEGONA AVALUACIÓ:  TASCA 2a AVALUACIÓ

TASCA 2 PROJECTE ELECTRICITAT

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1021

 1. Digues com et sembla que ha influït el descobriment de l’electricitat en la vida dels éssers humans.

 1. En quins tipus d’energia es pot transformar l’energia elèctrica?

 1. Anomena els components d’un circuit elèctric.

 1. Què són els generadors?

  1. A quina magnitud elèctrica van lligats?

  2. Defineix aquesta magnitud elèctrica i digues en quina unitat ve donada.

  3. Anomena els diferents tipus de generadors

 1. Què són els conductors? I els aïllants?

 1. Què són els receptors? Posa’n exemples

 1. Què són els elements de maniobra?. Posa’n exemples.

 1. Com es representa gràficament:

   • Una bombeta

   • Un cable elèctric

   • Un interruptor

   • Un polsador

   • Una pila

   • Un conductor

   • Un motor

 2. Fes l’activitat conductors i aïllants
 3. Quins tipus circuits coneixes?
 4. Dibuixa un circuit en sèrie.
 5. És freqüent aquest tipus de connexió? Per què?
 6. Dibuixa un circuit en paral·lel.
 7. Què passa quan falla una bombeta?
 8. Fes l’activitat connexions de circuits

TASCA 1 PROJECTE ELECTRICITAT

Al diari del projecte contestau les preguntes següents:

 1. Fes un llistat de 15 aparells de casa teva que funcionin amb electricitat. Dels aparells que has anomenat, tots van endollats o n’hi ha algun que vagi amb piles?
 2. Imagina’t un dia normal en la teva vida. Fes un escrit explicant quines coses no podries fer si no hagués electricitat.

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?temaclave=1124

 1. Què és un àtom i quines partícules el formen?

 1. Quins són els elements que amb el seu moviment produeixen l’electricitat?

 1. Què passa en un circuit obert? I en un circuit tancat?

 1. Defineix què entens per electricitat.

 1. Fes l’activitat: conductor o aïllant.

Repàs màquines i mecanismes

Fes aquests exercicis per estudiar per a l’examen.

https://docs.google.com/document/d/12tpocDgg2Aq0SGsZ_71HPqqbgk4Cjl_eJYr2i5MxhIY/edit?usp=sharing

Quan acabis…intenta superar els REPTES

http://www.xtec.cat/~ccapell/engranatges/

…i després EXPERIMENTA AMB LES POLITGES

TEORIA:

Mira la teoria dels diferets tipus de politges:

 • Politja fixa
 • Polispast. Fixa’t quantes politges mòbils hi ha.

EXPERIMENTA:

Resol els diferents problemes que surten a la web.

Resum màquines i mecanismes

Aquí teniu una presentació-resum del més imporant:

Màquines i mecanismes 

Per practicar per a l’examen fes aquests exercicis.

 1. Explica la diferència entre una palanca de 1r grau, una de 2n grau i una de 3r grau.
 2. Calcula la força que has de fer per aixecar un pes de 4000 N si utilitzes una palanca de 1r grau que fa 5 m si el punt de suport és a 2 m del pes.
 3. Calcula la força que has de fer per aixecar un pes de 4000 N amb una politja fixa.
 4. Calcula la força que has de fer per aixecar un pes de 4000 N amb una politja mòbil.
 5. Calcula la força que has de fer per aixecar un pes de 4000 N amb un polispasts amb 4 politges mòbils.
 6. Activitats del final del post Mecanismes de transmissió de moviment: https://tecnologiasegon2016.wordpress.com/2016/04/22/mecanismes-de-transmissio-de-moviment/