DOCUMENTACIÓ D’UN PROJECTE TENOLÒGIC

1.Portada

Títol del projecte

Nom, curs, grup i nom del professor

2.Descripció i anàlisi del problema

a)Proposta de treball

Descriu el problema que es vol solucionar o la necessitat que vols satisfer.

b)Condicions inicials

Enumera les condicions que ha de complir la solucions. S’hi han d’incloure les condicions especificades i les implícites (aquelles que ja vénen marcades per la naturalesa del projecte)

3.Recerca d’informació

Pots obtenir part de la informació analitzant les solucions adoptades en situacions semblants.

També pots disposar d’informació no relacionada directament amb la fase de disseny i construcció.

4.Generació i selecció d’idees

a)Esbossos que donen solució a la proposta

S’han de fer a mà alçada i a llapis. Indica amb paraules els elements del conjunt.

b)Tria i justificació de l’elecció feta

Triau una de les solucions proposades a l’apartat anterior tenint en compte les condicions inicials i la informació que heu trobat.

5.Disseny

a)Plànol de la solució adoptada

El plànol pot ser en perspectiva o representant les tres vistes principals. S’ha de fer amb eines de dibuix i s’ha d’indicar el nombre de cada peça.

b)Plànols d’especejament de la solució adoptada

Dibuixau cadascuna de les peces per separat i acotau-les.

c)Esquema elèctric

S’ha d’utilitzar la simbologia normalitzada.

6.Organització de la fase d’execució

a)Material i eines a emprar

Feis un llistat dels materials i les eines que haureu d’emprar. Ho heu de fer abans de començar a construir. Indicau si els materials que utilitzau són reutilitzats o comercials.

b)Distribució de responsabilitats

Les responsabilitats seran per exemple: encarregat de grup, encarregat d’eines, encarregat de material, encarregat de documentació, encarregat de la neteja…

Nom Responsabilitat

c)Pla de treball

N. ordre

Operació

Materials

Eines

Operari

Temps aproximat

d)Pressupost

És important saber el cost real dels materials, peces i operadors

Concepte

Quantitat

Preu unitari

Preu total

TOTAL

7.Avaluació

a)Modificacions efectuades

Fes una breu descripció i explicació de les modificacions efectuades a l’estructura ja acabada respecte del dibuix inicial

b)Nous materials emprats

c)Valoració del treball realitzat

Quan hagis acabat, reflexiona sobre el treball realitzat, el seu funcionament, la planificació i l’organització del grup